Władze

Władzami Polskiego Komitetu ŚRE są:

  • Zebranie Członków
  • Rada Zarządzająca
  • Komisja Rewizyjna

Zebranie Członków jest najwyższą władzą PK ŚRE.

Do kompetencji Zebrania Członków należy:

  • uchwalanie statutu Polskiego Komitetu ŚRE i dokonywanie jego zmian,
  • uchwalanie kierunków działalności PK ŚRE,
  • wybór Rady Zarządzającej i Komisji Rewizyjnej,
  • raportowanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Polskiego Komitetu ŚRE oraz udzielnie absolutorium Radzie Zarządzającej,
  • uchwalanie regulaminów wewnętrznych Polskiego Komitetu ŚRE o ile wystąpi taka potrzeba,
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich i rocznych preliminarzy wpływów i wydatków.

Rada Zarządzająca jest organem wykonawczym realizującym uchwały Zebrania Członków. Kieruje działalnością PK ŚRE i reprezentuje PK ŚRE na zewnątrz na forum krajowym i międzynarodowym, a w szczególności na forum Światowej Rady Energetycznej.
Rada Zarządzająca, w liczbie 7 – 11 osób wybierana jest przez Zebranie Członków na 3-letnią kadencję.
Bieżącymi pracami Rady kieruje jej przewodniczący, natomiast wykonawcą decyzji Rady jest sekretarz, który organizuje bieżącą działalność sekretariatu PK ŚRE, utrzymuje stałe kontakty z Centralnym Biurem Światowej Rady Energetycznej w Londynie, realizuje ustalenia i wytyczne tego Biura, utrzymuje kontakty z Komitetami Narodowymi ŚRE i z członkami PK ŚRE oraz współpracuje z krajowymi instytucjami.

Skład Rady Zarządzającej w kadencji 2018 – 2020:
Eryk Kłossowski - przewodniczący 
Tomasz Dąbrowski, Henryk Majchrzak - wiceprzewodniczący 
Zbigniew Bicki, Lidia Gawlik, Janusz Gajowiecki, Paweł Łojszczyk, Michał Smyk, Marcin Wasilewski, Grzogorz Wrochna – członkowie
Ada Konczalska - sekretarz

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej. Do jej zadań należy kontrola merytoryczna działalności PK ŚRE, kontrola realizacji preliminarza budżetowego oraz wnioskowanie do Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Radzie Zarządzającej. Jest wybierana na 3-letnią kadencję w liczbie 3 do 5 osób.

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018 – 2020:
Jerzy Łaskawiec - przewodniczący 
Dariusz Gulczyński, Jacek Wańkowicz – członkowie.