Prawa członków wspierających

Członkowie wspierający (poprzez uprawomocnionych przedstawicieli) mają prawo do:

  • uczestniczenia w Zebraniach Członków z głosem doradczym
  • zgłaszania postulatów do władz Polskiego Komitetu ŚRE, a także zgłaszania inicjatyw,
  • uczestniczenia we wszystkich formach działalności Światowej Rady Energetycznej i Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej
  • otrzymywanie opracowań, raportów, biuletynów i różnych materiałów Światowej Rady Energetycznej,
  • ubiegania się o status Partnera lub Patrona Światowej Rady Energetycznej z wszystkimi ich przywilejami.