Cele i zadania

Celem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej jest popieranie rozwoju i pokojowego wykorzystania krajowych zasobów energetycznych oraz reprezentowanie i propagowanie osiągnięć polskiej energetyki na forum Światowej Rady Energetycznej.

Cele działalności Polskiego Komitetu ŚRE są zgodne z Konstytucją Światowej Rady Energetycznej i są realizowane przez:

  • prezentowanie i propagowanie w Polsce wyników działalności Światowej Rady Energetycznej, jej komitetów stałych i zespołów studialnych oraz komitetów narodowych,
  • organizowanie udziału przedstawicieli Polskiego Komitetu ŚRE w kongresach i konferencjach Światowej Rady Energetycznej, posiedzeniach jej organów i komitetów oraz w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez zespoły studialne,
  • przedstawianie na forum Światowej rady Energetycznej stanowiska Polskiego Komitetu ŚRE w odniesieniu do problemów energetycznych i ochrony środowiska,
  • współdziałanie ze Światową Radą Energetyczną w organizowaniu konferencji, sesji problemowych i zespołów studialnych,
  • inicjowanie i wspieranie studiów nad zagadnieniami energetycznymi w polskiej gospodarce,
  • organizowanie krajowych konferencji, sympozjów i seminariów energetycznych oraz zespołów dyskusyjnych,
  • współpracę z organami władzy i administracji państwowej w zakresie kreowania kierunków polityki energetycznej i ochrony środowiska poprzez opracowywanie opinii i stanowisk w tej dziedzinie,
  • współdziałanie z innymi polskimi organizacjami w dziedzinie energetyki
  • propagowanie postępu technicznego i ekonomicznego w sektorze energii oraz przedsięwzięć sprzyjających poszanowaniu energii i ochronie środowiska.